Čestitka

cestitka2014.jpg

Upis korisnika(login)

 

Libero Hosting web VPS www.liberohosting.com

Hrvatski Pravoslavac Korice

Prodaja kuće u Murteru

www.udbina.com

 

Križ Hrvatske Pravoslavne Crkve

Brojač Posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas126
mod_vvisit_counterJučer480
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan2323
mod_vvisit_counterProšli Tjedan2778
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec9060
mod_vvisit_counterProšli Mjesec12983
mod_vvisit_counterUkupno2615080

Trenutno na stranici: 6
0 198.143.37.153
,
0

Pristupnica

Pristupnica

                             SvMihovil    Isus     Bogorodica
O nama

 

 

UDRUGA HRVATSKA PRAVOSLAVNA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE I INOZEMSTVA

___________________________________________________________________________

Temeljem Članka 11 Zakona o udrugama NN. 88/01 i 11/02 i članka 22 stavka 4 točke 1 Propisnika od 2.studeni 2009 Udruga Hrvatske Pravoslavne Zajednice RH i inozemstva. na svom zasjedanju Prvog utemeljiteljskog Sabora održanog u  Zagrebu   nadnevka 25. veljače 2010.g. donio je

 

P R O P I S N I K

UDRUGE HRVATSKE PRAVOSLAVNE ZAJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I INOZEMSTVA  ZAGREB

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

Udruga Hrvatske Pravoslavne Zajednice RH i inozemstva ( u daljnjem tekstu HPZ) je  dragovoljna i nestranačka  krovna udruga Hrvatskih pravoslavnih zajednica, odnosno Odbora i pododbora za teritorij RH i inozemstva, koja svoj rad i djelatnost obavlja radi  zaštite i promicanja zajedničkih, nacionalnih, vjerskih, informacijskih i uljudbenih dobrobiti, na kontinuitetu temeljnih načela HPZ-e, bez namjere stjecanja dobiti,  podvrgavajući se  u ostvarivanju tih ciljeva i interesa pravilima koja su utvrđena Propisnikom  Zajednice.

Temeljem članka 11 Zakona o udrugama te odrednicama ovog Propisnika obuhvaćeno je sve najosnovnije za ustrojstvo i djelovanje Udruge Zajednice .

Sjedište Udruge Zajednice je u Zagrebu, Voćarska  11

Članak  2.

Naziv Zajednice  je: UDRUGA HRVATSKA PRAVOSLAVNA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE I INOZEMSTVA .

Članak 3.

Zajednica  ima pečat okruglog oblika, promjera 4,o cm. i znak. Pečat sadrži puni naziv Zajednice.

Članak 4.

Znak Zajednice je okruglog oblika sa pravoslavnim Križem u sredini, čija je podloga u obliku hrvatskog grba. Tekst se nalazi u krugu znaka i glasi: HRVATSKA PRAVOSLAVNA ZAJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE I INOZEMSTVA ZAGREB.  Ovaj znak se nalazi  u sredini zastave čije su dimenzije 2 x 1 m. Zastava  je bijele boje i oivičena je  sa resnicama zlatne boje

Zajednica je pravna osoba ,upisana u registar udruga. Republike  Hrvatske kod Ureda državne uprave u  Zagrebu

Osobe ovlaštene za zastupanje Udruge zajednice  je, predsjednik-koordinator  Udruge zajednice. Predsjednik-koordinator zajednice može uz suglasnost predsjednika Udruge zajednice opunomoćiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju Udrugu zajednice u određenim poslovima u zemlji i inozemstvu.

Udruga zajednice djeluje na području Republike Hrvatske i inozemstvu. Udruga zajednice surađuje s pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu radi promicanja temeljnih načela i ciljeva Udruge  zajednice. Udruga  zajednica se može udruživati u savez ili zajednicu udruga sličnih svjetonazora.

Udruga zajednice se može učlaniti i u međunarodne asocijacije.

Članak 5

Djelovanje Udruge  zajednice je javno.

Udruga zajednica osigurava javnost svoga rada otvorenošću sjednica svih svojih tijela te pozivanjem i nazočnošću svojih članova, predstavnika tiska i drugih medija osoba zainteresiranih za rad Udruge zajednice, ukoliko Propisnikom nije drugačije utvrđeno.

Udruga zajednice  izvješćuje o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja i na drugi pogodan način

II. TEMELJNA NAČELA ZAJEDNICE

Članak 6.

Udruga zajednice drži da su najveće vrijednosti: nezavisna, cjelovita i demokratska država Hrvatska u svojim granicama.

U zaštiti i promicanju tih vrijednosti Udruga zajednice se rukovodi načelima slobode, pravednosti i istine, držeći da je osnovni kriterij vrednovanja svega i svakoga kako u prošlosti tako i u sadašnjosti uvijek poći od civilizacijskih sustava vrijednosti i osnovnih kršćanskih hrvatskih probitaka.

III. CILJEVI ZAJEDNICE

Članak  8.

Ciljevi Zajednice su da okuplja preko svojih Odbora i Pododbora sve hrvatske vjernike u zajednički korpus te poštujući želje i ciljeve svakog pojedinca ponaosob  da ih preko svojih tijela zastupa kod državnih tijela i u inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva kako je to i Propisnikom Zajednice označeno, a u skladu sa propisima države Hrvatske

III USTROJSTVO  ZAJEDNICE

Članak  9.

Članovi Udruge zajednice koordiniraju rad neposredno sa Odborima i Pododborima, sazivaju predstavnike Udruge zajednice neposredno  na važne sastanke Udruge zajednice te sudjeluju u radu Općeg Sabora Udruge  zajednice ili Skupština, već prema tome kako su se pojedine županijski Odbori i Pododbori imenovali.

Izabrani predstavnici Udruge zajednice su: predsjednik,  dopredsjednici, tajnik  i svi predsjednici Odbora i Pododbora zajednice, odnosno njihovi zamjenici.

Članak  10.

Mandat  predsjednika-koordinatora Udruge zajednice, dopredsjednika  ili drugih  imenovanih predstavnika Udruge zajednice  traje 4 godine ili samo do opoziva.

Članak 11.

Opoziv Predsjednika dopredsjednika i tajnika Udruge zajednice može pokrenuti 2/3 predsjednika združenih Odbora i Pododbora zajednice ili najmanje 100 članova iz svih združenih  Odbora i Pododbora, bez obzira na njihovu ulogu u članstvu, biranih u izvršna tijela  Udruge zajednice

 

IV. OPĆI SABOR ZAJEDNICE

Članak 12.

Opći Sabor je najviše tijelo Udruge zajednice, a saziva se svake 4 godine

Opći Sabor Udruge zajednice sačinjavaju  predsjednik, dopredsjednik i tajnik i svi predsjednici Odbora i Pododbora združenih u Udrugu zajednice i svi izabrani delegati koje izabere Udruga, odnosno Odbori i Pododbori zajednice, a njihov broj ne može biti manji od 5% sveukupnog članstva Zajednice.

Opći Sabor Udruge zajednice saziva sam predsjednik ili njegov zamjenik, a može ga van redno sazvati i  2/3 predsjednika združenih Odbora i Pododbora  Udruge zajednice, odnosno njihovih zamjenika.

Članak 13.

Najviše tijelo Udruge zajednice u svom užem sastavu (predsjednik-koordinator i svi predsjednici, odnosno njihovi zamjenici Odbora dužni su se godišnje sastati najmanje jedan puta, a po potrebi  i više  i to svaki puta u drugom mjestu - u sjedištima Odbora zajednica.

Članak 14.

Sazivanje Općeg sabora objavljuje se u tisku a odluka o sazivanju upućuje se svim predsjednicima Odbora zajednice, odnosno njihovim zamjenicima najmanje 15 dana prije najavljenog zasjedanja.

Odluka o sazivanju upućuje se pozvanima poštom  u kojima treba da stoji, vrijeme zasjedanja, prijedlog dnevnog reda i poziv članovima Zajednice i Odobora na sudjelovanje u radu zasjedanja.

Članak 15.

Način rada općeg sabora utvrđuje se Poslovnikom koji se usvaja na zasjedanju Sabora O radu Općeg sabora vodi se zapisnik koji vodi zapisničar i dva ovjerovitelja koje imenuje  predsjedavajući Sabora.

Radom Općeg sabora rukovodi radno predsjedništvo koje se bira na samom zasjedanju.

Radno predsjedništvo sačinjavaju predsjednik i četiri člana. Do izbora radnog predsjedništva Općim saborom Zajednice rukovodi predsjednik-koordinator  Zajednice.

Članak  16.

Opći sabor može se održati nakon što privremeno predsjedništvo utvrdi a radno

predsjedništvo verificira da je svim članovima Udruge zajednice uredno i pravovremeno upućena odluka o sazivanju i poziv.

Odluke Općeg sabora donose se većinom glasova nazočnih redovnih članova  Udruge zajednice.

Opći sabor može punopravno odlučivati ukoliko je nazočno više od  5% od sveukupnog redovnog članstva Udruge zajednice.

Glasovanje je javno. Opći sabor može odlučivati da se o nekim pitanjima provede tajno glasovanje.

Opći sabor odlučuje:

 1. O donošenju Propisnika, izmjenama i dopunama Propisnika, Poslovnika i općih akata;
 2. Bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge zajednice te članove zajednica, Nadzornog odbora, Suda časti i drugih tijela Udruge zajednice,.
 3. Razmatra i odlučuje o izvješćima izabranih tijela i radnih tijela  Udruge zajednice.
 4. Daje autentično tumačenje Propisnika  Udruge zajednice; odlučuje o prestanku  Udruge zajednice i promijeni naziva. Donosi financijski plan i usvaja završni račun.
 5. Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad  Udruge zajednice utvrđena ovim Propisnikom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

V. PREDSJEDNIK  ZAJEDNICE

Članak 17.

Udruga zajednice ima predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Dopredsjednik i tajnik Udruge zajednice, u slučaju spriječenosti predsjednika  da valjano obavlja svoju dužnost, zbog bolesti ili starosti, mogu  preuzeti dužnost predsjednika - do isteka mandata.

 1. Predsjednik Udruge zajednice priprema, saziva i predsjedava sjednicom Općeg sabora i Vijeća  Udruge zajednice i predlaže dnevni red.
 2. Potpisuje akta koje donosi Opći sabor, Izvršni odbor i Vijeće;
 3. Predstavlja i zastupa Udrugu zajednicu samostalno i pojedinačno;
 4. Obavlja sve poslove Udruge zajednice utvrđene Propisnikom.
 1. Može sazvati sjednicu bilo kojeg tijela Udruge zajednice i predložiti razmatranje bilo kojeg pitanja od značaja za rad  Udruge zajednice;
 2. Odgovoran je za zakonitost  rada;
 3. Vodi i čuva arhivu odluka i drugih akata važnih za Udrugu  zajednice.
 4. Provodi odluke Općeg sabora i rukovodi radom Udruge zajednice između sjednica;
 5. Naredbodavan je za izvršenje financijskog plana i to samo u onoj kvoti koja mu se odobri na sveopćem Saboru Udruge zajednice

10.  Predsjednik, dopredsjednici i tajnik odgovaraju za svoj rad Općem saboru i Vijeću Udruge zajednice.

VI. VIJEĆE ZAJEDNICE

Članak  18.

Vijeće Udruge zajednice sačinjavaju: predsjednik, dopredsjednik i tajnik, po automatizmu,  te svi predsjednici Odbora i pododbora, odnosno u njihovoj odsutnosti njihovi zamjenici.  

.Članak 19.

Vijeće Udruge zajednice utvrđuje prijedlog Propisnika i daje na usvajanje Općem Saboru Udruge zajednice.

-    utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog  računa

- podnosi Udruzi  zajednice godišnji izviještaj o radu  Udruge  zajednice

-    brine o informiranju članstva i javnosti

-    odlučuje o promjeni adrese sjedišta

-   odlučuje o korištenju imovine Udruge zajednice

-    obavlja i druge aktivnosti koje mu Sabor Udruge zajednice stavi u nadležnost.

 

VII. NADZORNI ODBOR

Članak  20.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Opći sabor na vrijeme od 4 godine  Odbor obavlja nadzor na radom izabranih predstavnika i svih tijela Udruge zajednice, posebice o slijedećem;

1. primjena odredaba Propisnika i drugih akata  Udruge zajednice  i  združenih tijela udruga

zajednice;

2. poštivanje zakonitosti i pravilnosti u radu;

3 .ostvarivanje prava u izvršavanju obveza članova  Udruge zajednice, izabranih predstavnika

i svih tijela Udruge zajednice;

4. Materijalnog i financijskog poslovanja  Udruge zajednice;

5. Poduzimanje mjera radi sprječavanja radnji kojima nanosi štetu, prisvaja imovinu ili

nesavjesno obavlja rad u Udruzi zajednice;

Nadzorni  odbor nadzire sve odluke i provedbe odluka izabranih predstavnika tijela, pri čemu ima pravo i dužnost raspraviti sve okolnosti od značaja. Nadzorni odbor u svako doba može tražiti od predsjednika ili njegovog zamjenika bilo koju dokumentaciju  Udruge zajednice..

Prilikom nadzornih radnji, Nadzorni odbor brine se  da se održava najviša moguća razina povjerenja članstva Udruge zajednice i tijela uprave Udruge zajednice te o časti i ugledu svakog člana Udruge zajednice.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednici koju saziva predsjednik Nadzornog odbora po svojoj inicijativi ili  na prijedlog predlagatelja, a odlučuje većinom glasova članova.

Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedan puta godišnje, o radu sjednice vodi se zapisnik.

Način i postupak razrješavanja Nadzornog odbora ili pojedinog njenog člana, primjenjuju se  iste odredbe kao i za ostala tijela vijeća Udruge zajednice.

Članak 21.

Udruga zajednica ima odbor za kontakte s međunarodnim asocijacijama Udruga kršćanskih zajednica i taj Odbor čine: predsjednik i dopredsjednik , odnosno osoba kojega imenuje Vijeće  Udruge zajednice.

VIII. IMOVINA ZAJEDNICE

Članak 22..

Imovinu Udruge zajednice čine novčana sredstva potrebita za izvršavanje svojih ciljeva, obavljanje djelatnosti utvrđenih Propisnikom i to od:

1. proračuna  Republike, Županije i općina ;

2. članarine;

3. dragovoljnih priloga i darova;

4. ostalih prihoda, sukladno Zakonu, te pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska

prava.

Sredstva potrebita za rad Udruge zajednice utvrđuje se financijskim planom. Financijski plan i raspored sredstava po djelatnostima donosi se za svaku kalendarsku godinu

Krajem godine donosi se završni račun koji se javno objavljuje u glasilu Udruge zajednice. Financijski plan odobrava Opći sabor a ovlaštene osobe za provođenje su predsjednik i dopredsjednik, koji zamjenjuje predsjednika u odsutnosti.

Predsjednik i ovlašteni dopredsjednik  su potpisnici na računima Udruge zajednice.

IX. VIJEĆE  ZAJEDNICE

Članak 23.

Rad Vijeća vodi predsjednik Udruge zajednice, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Udruge zajednice. Predsjednik Udruge zajednice saziva sastanke Vijeća, a u njegovoj odsutnosti, jedan od  dopredsjednika (zamjenika). Na rad  Zajednice shodno se primjenjuju odredbe o radu Općeg sabora.

Vijeće donosi odluku u pismenom obliku, a u slučaju odluke o pojedinačnim pravima i obvezama članova Udruge zajednice, otprema ih preporučenom poštom, u kojem slučaju odluka  mora sadržavati uputu o pravu na prigovor Općem saboru Udruge zajednice, koji se može izjaviti u roku od 15 dana od prijema.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu zajednicu. Predsjednik provodi odluke Općeg sabora, Vijeća, Nadzornog odbora i Suda časti. Predsjednik zastupa Udrugu zajednice i s tim u svezi raspolaže sredstvima Udruge zajednice do iznosa  10.000.- kuna samostalno, a preko ovog iznosa uz potpis dopredsjednika ili tajnika, odnosno Vijeća Udruge zajednice.

X. NADZORNI ODBOR

Članak  24.

Nadzorni odbor broji tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika. Predsjednik nadzornog odbora istupa spram Općeg sabora Udruge zajednice,

Predsjednik, dopredsjednik i članovi Časnog suda kao ni jedan dužnosnik Udruge zajednice ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor zasjeda nejavno. O nadzornim radnjama i zasjedanjima Nadzorni odbor vodi zapisnik. Na rad nadzornog odbora shodno se  primjenjuju poslovničke odredbe o radu Vijeća Udruge zajednice.

XI. SUD ČASTI

Članak  25.

Sud časti ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika. Mandat Suda časti traje četiri godine. Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama nad svim članovima i tijelima Udruge zajednice. Predlagatelj stegovne mjere može biti tijelo ili član Udruge zajednice. Prije donošenja odluke o stegovnoj mjeri Sud časti će zakazati zasjedanje o svakom pojedinom predmetu i saslušati, kako predlagatelja tako i protustranku. Na odluku Suda časti stranka ima pravo priziva Općem saboru  Udruge zajednice.

Odluke Suda časti su obvezujuće za svakog člana Zajednice, a priziv ne odgađa izvršenje odluke Suda časti. Sjednice Suda časti su javne. Rad Suda časti uređuje se poslovnikom i stalno se primjenjuju odredbe poslovnika o radu Vijeća.

XII. USTROJBENI OBLICI

Članak 26.

Autentična tumačenja odredaba Propisnika daje Opći sabor, a Vijeće Udruge zajednice, između dva zasjedanja Općeg sabora, s tim da je o tome dužan podnijeti izviješće Općem saboru.

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAJENICE

Članak 27

Razlozi za prestanak postojanja Udruge zajednice je uređen člankom 28 Zakona o Udrugama, što i ovaj Propisnik u cijelosti prihvaća.

Članak 28.

Ovaj Propisnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nadnevkom upisa u registar udruga Republike Hrvatske  i  kod Ureda državne uprave u gradu Zagreb.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Udruga zajednice prestaje postojati odlukom Općeg sabora i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge zajednice imovina Udruge zajednice nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka predaje se Matici Hrvatskoj u Zagrebu

Članak 30.

Ovaj Propisnik stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske kod Ureda državne uprave

 

Predsjednik:

/ Iguman Jelisej Lalatović/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
<< Početak < « 11 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates
generic xenical 60 mg