Čestitka

cestitka2014.jpg

Upis korisnika(login)

 

Libero Hosting web VPS www.liberohosting.com

Hrvatski Pravoslavac Korice

Prodaja kuće u Murteru

www.udbina.com

 

Križ Hrvatske Pravoslavne Crkve

Brojač Posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas126
mod_vvisit_counterJučer480
mod_vvisit_counterOvaj Tjedan2323
mod_vvisit_counterProšli Tjedan2778
mod_vvisit_counterOvaj Mjesec9060
mod_vvisit_counterProšli Mjesec12983
mod_vvisit_counterUkupno2615080

Trenutno na stranici: 6
0 198.143.37.165
,
0

Pristupnica

Pristupnica

                             SvMihovil    Isus     Bogorodica
O nama
S T A T U T - UDRUGE HRVATSKIH PRAVOSLAVNIH VJERNIKA PDF Ispis E-mail
Ocjena: / 33
LošeOdlično 
HPZ - O nama
Urednik Administrator   
Nedjelja, 28 Studeni 2010 20:23

___________________________________________________________________________

U skladu s člankom 11. Zakona o udrugama (NN 88/01. i 11/02.), Opći sabor Udruge hrvatskih pravoslavnih vjernika na svom zasjedanju koji je održan 10. rujna 2010. godine donio je

STATUT

UDRUGE HRVATSKIH  PRAVOSLAVNIH VJERNIKA

 Opće Odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojemu djeluje Udruga hrvatskih pravoslavnih vjernika ( u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se  ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti djelovanja Udruge; članstvo i članarina; preuzima obveze i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju Udruge; tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja,  uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine, te prestanku i postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Naziv

Članak  2.

Naziv udruge je: UDRUGA HRVATSKIH PRAVOSLAVNIH VJERNIKA

Skraćeni naziv udruge je: UHPV 

Sjedište

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Šibensko-Kninskoj županiji- u mjestu Murteru, Žrtava ratova 21

Zastupanje

Članak 4.

Predsjednik Udruge, Dopredsjednik i Generalni tajnik zastupaju Udrugu samostalno i pojedinačno.

Članak 5.

Udruga je dragovoljna, nestranačka, nevladina i neprofitabilna pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave.

Ciljevi

Članak 6.

Ciljevi Udruge su: okupljanje Hrvatskih pravoslavnih vjernika, te zastupanje njihovih prava

i interesa.

Ciljeve iz ovog članka Udruga ostvaruje slijedećim djelatnostima:

-         organizirano okupljanje Hrvatskih pravoslavnih vjernika;

-         organiziranje susreta članova Udruge;

-         organiziranje predavanja, seminara, konferencija, tribine i sličnih skupova vezanih uz  djelatnost Udruge;

-         podupiranje svakog člana da osobno upozna Sveto pismo, da po njemu živi te da se u svom privatnom, društvenom i poslovnom životu zalaže za ostvarivanje njegovih načela;

-         upoznavanje i očuvanje hrvatske vjerske povijesne baštine;

-         ostvarivanje suradnje s hrvatskim i međunarodnim vjerskim društvima i ostalim zajednicama te suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu;

-         izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge sukladno posebnim propisima;

-         obavlja i druge djelatnosti sukladno Zakonu koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanje utvrđenih ovim Statutom.

Članstvo

Članak 7.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba. Maloljetne osobe mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučivanja u tijelima Udruge.

Članstvo je redovno ili pridruženo.

Popis članova nije dostupan javnosti.

Osobe zainteresirane za redovno članstvo podnose Udruzi molbu za članstvo, o kojoj odlučuje Upravni odbor Udruge.

Ukoliko Upravni odbor odobri molbu, članom Udruge se postaje potpisom pristupnice. Pristupnica se u  Udruzi zavodi u Registar članova. Za maloljetnu osobu pristupnicu potpisuje roditelj ili staratelj.

Članstvo nije isključivo vezano konfesionalnom pripadnošću pravoslavlju, već članovi mogu biti i drugih vjeroispovijesti, u skladu s ovim Statuom.

Osobe zainteresirane za članstvo, članom postaju kada Udruga primi potpisanu pristupnicu.

Članovi u svome radu obvezuju se:

1.pridržavati Statuta Udruge;

2.pridržavati odluka tijela ;

Članovi imaju pravo:

1.sudjelovati u radu Udruge;

2.biti pravovremeno obavještavani o radu Udruge;

1. obavještavati Nadzorni odbor o mogućim nepravilnostima u radu Udruge;

2. birati i biti birani u tijela Udruge

Članstvo prestaje:

1.istupanjem člana podnošenjem zahtjeva Upravnom odboru za brisanjem iz popisa članova;

2. isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta ili drugih normi uljudbenog kršćanskog ponašanja Udruge.

Tijela Udruge

Članak 8.

Tijela Udruge su:

1. Opći sabor Udruge;

2.Upravni odbor Udruge;

3. Sud časti Udruge;

4. Nadzorni odbor Udruge;

5. Predsjednik Udruge

 

 

Opći sabor Udruge

Članak 9.

Opći sabor je najviše tijelo Udruge.

Opći sabor Udruge sačinjavaju svi članovi Udruge.

Opći sabor Udruge redovito saziva Predsjednik jednom godišnje.

Opći sabor izvanredno saziva predsjednik Udruge:

1. prema vlastitoj inicijativi;

2. na zahtjev Nadzornog odbora;

3. na zahtjev Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge je dužan sazvati Opći sabor, na zahtjev predlagatelja, u roku od mjesec dana od dana primitka pismenog zahtjeva za sazivanje sjednice.

Poziv za izvanredni Opći sabor obavezno sadrži mjesto,vrijeme i razlog održavanja te se mora uputiti svim članovima Udruge najkasnije dva tjedna prije održavanja sjednice.

Opći sabor može pravovaljano odlučivati ako je nazočno najmanje 1/4 članova. Ako u zakazano vrijeme Općem saboru ne pristupi 1/4 članova, čeka se 15 minuta. Nakon toga Opći sabor se odgađa za neki novi termin održavanja.

Odluka o sazivanju Općeg sabora upućuje se svim članovima Udruge, najkasnije 15 dana prije održavanja Općeg sabora, sa svim potrebnim podacima.

Način rada Općeg sabora utvrđuje se Poslovnikom koji se usvaja na zasjedanju, u skladu s ovim Statutom.

Radom Općeg sabora rukovodi predsjednik.

Odluke Općeg sabora donose se većinom glasova nazočnih članova.

Glasovanje na Općem saboru u pravilu je javno. Opći sabor može većinom glasova odlučiti da se o nekim pitanjima provede tajno glasovanje.

O radu Općeg sabora vodi se zapisnik.

Članak 10.

Opći sabor odlučuje:

1.o donošenju, izmjenama i dopunama Statuta i drugih akata;

2.bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Suda časti i drugih tijela Udruge, po prestanku njihovog mandata;

3. razmatra i odlučuje o izvješćima radnih i drugih tijela Udruge.

4.daje izvorno tumačenje Statuta Udruge;

5.odlučuje o promijeni naziva Udruge;

6.odlučuje o organizacijskim promjenama Udruge;

7. donosi financijski plan i usvaja završni račun;

8. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđena Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela;

9. o imenovanju počasnog člana, iz razloga što je svojim radom, zalaganjem osobito doprinio ostvarivanju ciljeva Udruge.

11.o prestanku postojanja Udruge.

U slučaju donošenja odluke o prestanku postojanja Udruge, Opći sabor mora u istoj odluci imenovati likvidatora.

Upravni odbor Udruge

Članak 11.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Općeg sabora.

Upravni odbor sačinjavaju:

1 predsjednik;

2. dopredsjednik;

3. generalni tajnik;

4.  i još dva člana.

Mandat članova Upravnog odbora traje šest godina.

Upravni odbor dužan je održati najmanje jedan zajednički sastanak godišnje, o kojem će sastaviti izvješće.

Članak  12.

Upravni odbor obavlja sljedeće:

1. priprema nacrt Statuta i drugih akata;

2. izvršava odluke Općeg sabora;

3. prima nove članove;

4.odlučuje o isključenju iz članstva;

5. odlučuje o promjeni sjedišta;

6. vodi popis članova;

7. odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Članak  13.

Sjednica Upravnoga odbora može se održati ukoliko je nazočna nadpolovična većina članova Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Dopredsjednik Udruge

Članak 14.

Dopredsjednika Udruge bira Opći sabor na mandat od šest godina. Dopredsjednik predstavlja i zastupa Udrugu te pomaže predsjedniku u njegovom radu i obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik, Opći sabor ili Upravni odbor. U slučaju odsutnosti predsjednika  dopredsjednik obnaša sve njegove funkcije.

Generalni tajnik

Generalnog tajnika bira Opći sabor na mandat od šest godina

Nadležnosti tajnika:

  zastupa Udrugu

 koordinira  djelatnost  vanjskih odbora i pododbora

 priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Opći sabor ili Upravni odbor

 vodi registar članova Udruge

vodi i čuva arhivu Udruge

 obavlja i druge stručne povjerene mu administrativno-operativne poslove.

Predsjednik Udruge 

Članak  15.

Predsjednik Udruge ujedno je  predsjednik Općeg sabora i Upravnog odbora. Bira ga Opći sabor na mandat od šest godina.

Predsjednik obavlja slijedeće:

1. priprema, saziva i predsjedava sjednicom Općeg sabora i Upravnog odbora te predlaže dnevni red;

2. imenuje zapisničara i dva ovjerovitelja za potrebe vođenja zapisnika;

3. potpisuje i provodi akte koje donosi Upravni odbor;

4. predstavlja i zastupa Udrugu samostalno i pojedinačno;

5. saziva sjednicu bilo kojeg tijela Udruge i predlaže razmatranje bilo kojeg pitanja od  značaja za rad;

6. odgovoran je za zakonitost rada;

7. vodi i čuva pismohranu odluka i drugih akata važnih za Udrugu;

8. provodi odluke Općeg sabora i rukovodi radom Upravnog odbora;

9. brine o prikupljanju sredstava i provođenju financijskog plana;

10.  čuva i koristi pečat.

Sud časti

Članak 16.

Sud časti ima tri člana, čiji mandat traje šest godina. Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika. Predsjednik Suda časti istupa spram Upravnog odbora i Općeg sabora Udruge. Sud časti donosi odluke o stegovnim mjerama nad svim članovima i tijelima Udruge. Predlagatelj stegovne mjere može biti tijelo ili član Udruge. Prije donošenja odluke o stegovnoj mjeri Sud časti će zakazati zasjedanje o svakom pojedinom predmetu i saslušati stranke. Na odluku Suda časti stranka ima pravo priziva Upravnom odboru.

Odluke Suda časti su obvezujuće za svakog člana Udruge, a priziv ne odgađa izvršenje odluke. Sjednice Suda časti su javne.

Nadzorni odbor

Članak  17.

Nadzorni odbor ima tri člana, čiji mandat traje šest godina.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika. Predsjednik Nadzornog odbora istupa spram Upravnog odbora i Općeg sabora Udruge.

Nadzorni odbor zasjeda nejavno. O nadzornim radnjama i zasjedanjima Nadzorni odbor vodi zapisnik.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće;

1.nadzire rad izabranih predstavnika i svih tijela Udruge;

2.nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih odluka tijela Udruge;

3. nadzire zakonitost i pravilnost u radu;

4. nadzire materijalno i financijsko poslovanja Udruge;

5. poduzima mjere radi sprječavanja radnji kojima se nanosi šteta Udrugzi;

Nadzorni odbor svakodobno može tražiti od Upravnog odbora svu dokumentaciju Udruge.

Prilikom nadzornih radnji, Nadzorni odbor brine se da se održava najviša moguća razina povjerenja članstva i tijela Udruge te o brine o ugledu svakog člana Udruge.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednici koju saziva predsjednik Nadzornog odbora po svojoj inicijativi najmanje jedan puta godišnje ili na prijedlog člana.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Nadzorni odbor na svojim sjednicama odlučuje većinom glasova članova.

Pečat

Članak 18.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera je četiri cm i sadrži znak - istokračni pravoslavni križ u sredini, čija je podloga u obliku povijesnog hrvatskog grba te tekst koji se nalazi kružno uz obod znaka i sadrži puno ime Udruge.

Stijeg

Članak 19.

Stijeg  Udruge je dimenzija 2 x 1 m. Stijeg  je bijele boje i oivičen je resicama zlatne boje. U središnjem dijelu sadrži znak iz prethodnog stavka.

Članak 20.

Predsjednika Udruge, članove Upravnoga odbora, Suda časti i Nadzornoga odbora, Opći sabor može razriješiti i prije isteka mandata na koji su izabrani, ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. U koliko razrješava cijelo tijelo tada bira novo na novo mandatno razdoblje, a ako razrješava pojedine članove tijela, tada bira nove članove na vrijeme do isteka mandata ostalim članovima tog tijela.

Predsjednik Udruge i svaki član Upravnog odbora, Suda časti i Nadzornog odbora, mogu zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani, s tim da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Opći sabor je dužan donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Javnost rada

Članak 21.

Djelovanje Udruge je javno.

Udruga osigurava javnost svoga rada:

1. obavješćivanjem svojih članova u skladu sa Statutom;

2. pozivanjem predstavnika tiska i drugih medija i drugih osoba na sastanke Udruge, koje zanima njezin rad, prema potrebi;

3. izvješćivanjem javnosti o svom radu putem sredstava javnog priopćavanja i na drugi pogodan način.

Financiranje i imovina Udruge

Članak 22.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima  o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitabilnih organizacija.

Udruga se financira:

članarinom redovnih članova;

 dragovoljnim novčanim prilozima, darovima i donacijama

  drugih izvora sukladno Zakonu.

Sredstva potrebita za rad Udruge utvrđuju se financijskim planom.

Krajem godine donosi se završni račun koji se javno objavljuje u glasilu Udruge.

Financijski plan odobrava Upravni odbor.

Predsjednik potpisuje račune Udruge.

Imovina Udruge mogu biti pokretnine, nekretnine i prava.

 Područje djelovanja

Članak 23.

Područje djelovanja Udruge je teritorij Republike Hrvatske.

Udruživanje

Članak 24.

Udruga se radi suradnje s pravnim i fizičkim osobama u RH radi promicanja svojih djelatnosti, može udruživati i učlanjivati u udruženja srodnih svjetonazora, u tuzemstvu i inozemstvu, u skladu s pozitivnim pravom RH.

Članovi koji su u sukobu s Udrugom, njezinim organizacijskim oblikom, jedinicom ili drugim članom, dužni su iscrpiti sve mogućnosti rješavanja sukoba unutar Udruge prije iznošenja podataka o sukobu pred vanjska nadležna tijela.

Rješavanje sporova 

Članak 25. 

Članovi koji su u sukobu s Udrugom, njezinim organizacijskim oblikom, jedinicom ili drugim članom, dužni su iscrpiti sve mogućnosti rješavanja sukoba unutar Udruge prije iznošenja podataka o sukobu pred vanjska nadležna tijela. Drugačije postupanje smatra se činom djelovanja protiv Udruge.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Udruga prestaje postojati odlukom Općeg sabora i u slučajevima predviđenim Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina Udruge koja preostane nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka predaje se Matici Hrvatskoj u Zagrebu, a sva dokumentacija Hrvatskom državnom arhivu.

.

Članak 27.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi akti moraju biti u skladu s odredbom Statuta.

Nacrt izmjene i dopune Statuta, pripreme utvrđuje Upravni odbora i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.

Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stajališta o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Opći sabor Udruge.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga RH pri nadležnom tijelu državne uprave.

Predsjednik:

Ivo Matanović

 

Вы обещали, что с ней не случится ничего плохого.

Он дернул за одну из нитей, и мимо него прошло на двух ногах, наклонившись вперед, огромное серое чудище.

Шесть камней лежало на полке, "дельта банк кредит онлайн заявка" над рабочим столом Пола.

Если принцессе понравится там и она согласится остаться во дворце хотя "траст кредит" бы на короткое время, он был бы безмерно счастлив.

Даже когда они соприкасались, звука не было.

Когда-то подобные вещи широко практиковались.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
RocketTheme Joomla Templates
generic xenical 60 mg